خانه / بازارمالی / بررسی نقش پارامتر تسهیلات غیرجاری در پیش بینی کارایی شعب با ترکیب روشهای تحقیق در عملیات و داده کاوی

بررسی نقش پارامتر تسهیلات غیرجاری در پیش بینی کارایی شعب با ترکیب روشهای تحقیق در عملیات و داده کاوی

در بسیاری از اوقات، در بنگاههای مالی و اقتصادی، تولید خروجی های مطلوب منجر به تولید خروجی‌های نامطلوب نیز می‌گردد. یکی از بزرگترین معضلات بانکداری امروز، افزایش مطالبات بانکی است. در این صنعت ایجاد مطالبات بانکی در اثر پرداخت تسهیلات به مشتریان صورت می­گیرد. پرداخت تسهیلات به مشتریان از مدلهای کسب و کار صنعت بانکداری است، بنابراین ایجاد تسهیلات غیرجاری بانکی نیز همواره در این صنعت دیده می­شود.

در این تحقیق بر آنیم تا با کمک روش تحلیل پوششی داده ها که از روشهای تحقیق در عملیات است با تاکید بر نقش پارامتر تسهیلات غیرجاری، کارایی شعب یک موسسه مالی را ارزیابی کنیم. در مدلهای ارزیابی کارایی که در این پژوهش به کار گرفته شده است، بازگشت به موقع تسهیلات اعطایی مشتریان به بانک به عنوان خروجی مطلوب و عدم بازگشت پول به چرخه بانکی توسط مشتریان به عنوان خروجی نامطلوب  لحاظ می گردد. در ادامه، به کمک تکنیک درخت تصمیم که از تکنیک های پیش بینی در داده کاوی است، قوانینی جهت سنجش میزان کارایی شعب با توجه به پارامترهای عملکردی استخراج می‌گردد.

داده های استفاده شده در این مقاله مربوط به  شعب  یک موسسه مالی می باشد. ورودی و خروجی های مورد استفاده در روش تحلیل پوششی داده ها از اطلاعات  مربوط به شعب جمع آوری شده و قوانین استخراجی از درخت تصمیم براساس پارامتر های موثری که در تخمین کارایی شعب با روش تحلیل پوششی داده ها به کار رفته است، می‌باشد.

720

درباره سردبیر