خانه / اقتصاد / اقتصاد پولی / تحلیل چگونگی ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد

تحلیل چگونگی ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد

در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست به و اصطلاح لابشرط است ، یعنی میتواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته یا و نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری به و اصطلاح به شرط شیء است بر. این اساس ، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است.

بنابراین، بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که میتوانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعه ای داشته باشند، دارای اهمیت ویژه ای است . پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی ، به بررسی این فرضیه میپردازد که بانکداری اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمامی عقـود شـرعی مـورد استفاده در تجهیز و تخصیص منابع بانکی بهطور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته و چنانچه به درستی اجرا شوند ، به رشد، پیشرفت و ثبات بیشتر در بخشهای مختلف اقتصادی منجر خواهند شد.

 

اقتصاد و بانکداری

محمد نقی نظر پور *، میترا علیا

 

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی