خانه / اقتصاد / اقتصاد پولی / آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

آینده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در حال حاضر ۷۰ درصد از پولی را که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از اشخاص گرفته‌اند در بانک‌ها سپرده‌‌گذاری کرده‌اند و سود اخذ شده از بانک را به سرمایه‌گذاران خود می‌دهند که یک عملیات بانکی است. البته طبق آخرین قانون باید بخش بزرگی از دارایی خود را از سپرده بانکی خارج نمایند و تنها ۵۰ درصد از پرتفوی خود را سپرده گذاری کنند . آن هم با نرخ سود کمتر و با نوع سپرده سیال تر

منابع مالی که این صندوق‌ها در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، رقم بالایی است (حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان) که در صورت تبدیل این سپرده‌ها به دیگر دارایی‌ها، مجموعه سیستم بانکی متضرر نمی‌شود چون سپرده‌ها از شکل سپرده‌های بلند مدت به دیگر سپرده ها تغییر می‌کند.

کما اینکه در حال حاضر اکثر صندوق های با درآمد ثابت نوع سپرده گذاری خود در سپرده بانکی را به حسابهای کوتاه مدت تغییر داده و همچنین نرخ سود پیشنهادی خود به مشتریان را کاهش داده اند . به نظر می رسد بازار سرمایه و بازار بدهی به تدریج جای خود را در پرتفوی این صندوق ها باز کند.

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی