خانه / خبرنامه / بانکی / سود ۱۸ درصدی این صندوق سرمایه گذاری (اندوخته ملت)

سود ۱۸ درصدی این صندوق سرمایه گذاری (اندوخته ملت)

نام موسسه : ملت
پیش بینی سود : ۱۷ %
بازدهی ۱۲ماه قبل : ۱۸ %
تضمین سود :۱۷ % 
حداقل سپرده :۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان 
ضامن نقدشوندگی : بانک ملت 
بازه پرداخت سود : ماهانه 
مدت ابطال : ۲۴ ساعت
هزینه ابطال : ۲۰۰۰ تومان
آدرس سایت : andookhtehmellatfund.com
آخرین سود پرداختی:۱۷ % 

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی