خانه / دانشنامه / ۱۰ روند برتر راهبردی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه مؤسسه گارتنر در سال ۲۰۱۷- بخش اول
cloud computing

۱۰ روند برتر راهبردی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه مؤسسه گارتنر در سال ۲۰۱۷- بخش اول

شرکت مشاوره گارتنر یکی از مراکز تحقیقاتی و سیاست پژوهی در حوزه تحولات بازارها، دولتها و کسب و کارها است که گزارشهای متعددی پیرامون چالشها و فرصتهای مهم در بخشهای مختلف [۱] با تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر می کند.  یکی از گزارشهای سالیانه این شرکت  گزارش ۱۰ روند برتر راهبردی فناوری سال ۲۰۱۷ است.  طبق دیدگاه گارتنر این فناوریها به این دلیل راهبردی هستند که برای کسب وکارهای مختلف – و حتی دولتها – فرصتها و تهدیدهای مهمی پیش می آورند.

به عبارت دیگر اگر کسب و کارها در برنامه ریزی راهبردی خود این فناوریها و قابلیت های آنها را لحاظ کنند می توانند بیشترین فرصت ها را نصیب خود کنند و در صورت غافل ماندن از جریان پیشرفت این فناوریها، استفاده رقبا و دیگر بازیگران از این فرصتها می تواند موجودیت کسب وکارها را به مخاطره بیندازد.

این غفلت برای دولتها عقب ماندگی و جا ماندن از دیگر کشورها را به دنبال خواهد داشت.  در ادامه ۱۰ روند فناورانه راهبردی سال ۲۰۱۷ که گروه گارتنر در سه محور هوشمندسازی، دیجیتالی سازی و مش سازی طبقه بندی کرده (شکل ذیل)، معرفی شده است.

در بخشهای بعدی، به صورت اجمالی ملاحظات هر کدام از روندها برای کشور ایران تشریح می گردد.

 

منبع : معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی؛ دفتر: مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین؛ شماره مسلسل: ۲۸۰۱۵۳۸۴ تاریخ انتشار: ۲/۳/۹۶

 

[۱] مثلا در حوزه نفت و گاز، برنامهریزی شهری، لوازم مصرفی، صنعت تولید، هوافضا، انرژی و… .

720

درباره هادی اکرمی، تحلیل گر کسب و کار