خانه / دانشنامه / منحنی عرضه ارز

منحنی عرضه ارز

اساساً مجرای عرضۀ ارز در بازار ارز هر کشور صادرات آن کشور و جریان ورود سرمایه است اما این نحوه عکس العمل صادرات به تغییرات نرخ ارز است که ماهیت منحنی عرضۀ ارز را مشخص می کند و یا به عبارت فنی، شیب منحنی عرضۀ ارز به نحوۀ عکس العمل صادرات غیر نفتی به تغییرات نرخ ارز بستگی دارد.

اگر صادرات به نرخ ارز عکس العمل قابل ملاحظه نشان دهد منحنی عرضه ارز دارای شیب مثبت خواهد بود و هر چه این عکس العمل قابل ملاحظه نشان دهد، منحنی عرضۀ ارز دارای شیب مثبت خواهد بود و هر چه این عکس العمل بیشتر باشد شیب منحنی مذکور کمتر خواهد بود. برعکس هر چه قدر صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز عکس العمل کمتری نشان دهد منحنی عرضۀ ارز کم کشش تر و پر شیب تر خواهد بود. ( در یک بازار غیر رقابتی )

وقتی نرخ ارز افزایش می یابد قیمت کالاهای قابل مبادله نسبت به قیمت کالاهای غیر قابل مبادله در اقتصاد افزایش می یابد. در این شرایط اگر اقتصاد ملی قیمت پذیر باشد در سطح معینی از قیمت های خارجی، قیمت کالاهای صادراتی افزایش و منابع از بخش های دیگر اقتصاد به سمت بخش های صادراتی چرخش کرده و انتقال می یابد و این امر موجب افزایش صادرات می شود.

اما نکته مهم در اینجا آن است که صادرات خود طیفی از وضعیت ها را شامل می شود. در یک وضعیت صادرات می تواند شامل کالاهای سنتی، محصولات کشاورزی و کالاهای با ارزش افزوده پایین و خام باشد و یا در وضعیت مقابل می تواند شامل کالاهای با ارزش افزوده بالای کشاورزی و صنعتی، کالاهای با تکنولوژی بالا و پر طرفدار باشد.

 

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی