خانه / دانشنامه / رشد و بهره وری؛ نقش کسری بودجه در کشورهای منتخب منطقه منا

رشد و بهره وری؛ نقش کسری بودجه در کشورهای منتخب منطقه منا

چکیده:

امروزه بهبود بهره وری به عنوان یکی از کارآمد ترین روش های افزایش نرخ رشد اقتصادی مورد توجه بیشتر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذارن اقتصادی در کشورهای مختلف قرار گرفته است و سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی در این خصوص انجام شده است. از طرفی، موضوع کسری بودجه از دهه ۱۹۸۰ در ادبیات اقتصادی مطرح شده است. این دوره ای است که در ایالات متحده، کسری بودجه جاری به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. ظهور این پدیده، بسیاری از اقتصاددانان را بر آن داشت، تا بر خلاف کینز که بخش عمومی را برقرار کننده توازن می داند، از آن به عنوان عامل ایجاد کننده عدم توازن های کلان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه یاد کنند، چرا که در کشورهای در حال توسعه، مشکلات خاصی هم چون بدهی های خارجی، تورمهای بسیار بالا، مشکلات تراز پرداختها، وجود بازارهای موازی ارز و وقوع شوک های مختلف خارجی وجود دارد. با توجه به مباحث مربوطه برآنیم تا در مطالعه پیش رو، رشد و بهره وری و نقش کسری بودجه دولت را در منتخبی از کشورهای منطقه منا، برای دوره زمانی ۲۰۱۳-۲۰۰۰ و با استفاده از مدلهای پیشنهادی پانل ایستا مورد بررسی قرار دهیم. نتایج روابط برآوردی برای مدل اول که در آن کسری بودجه دولت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است؛ بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای؛ رشد اقتصادی و نرخ تورم و همچنین تاثیر گذاری منفی بهره وری نیروی کار با کسری بودجه دولت می باشد. همچنین در مدل دوم که رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است، بیانگر تأثیر گذاری مثبت شاخص بهره وری نیروی کار با رشد اقتصادی می باشد و همبستگی منفی کسری بودجه دولت با رشد اقتصادی مورد تائید واقع شد.

کلید واژه:

رشد اقتصادی، بهره وری نیروی کار، کسری بودجه، منطقه منا

کریم امامی، منصور  ارجمند، فرشید سلیمی

 دانلود مقاله: 

 

720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.