خانه / دانشنامه / بررسی تراز تجاری دوجانبه ایران و ترکیه در شرایط نااطمینانی نرخ ارز (تحقق شرط مارشال لرنر با الگوی غیرخطی STAR)

بررسی تراز تجاری دوجانبه ایران و ترکیه در شرایط نااطمینانی نرخ ارز (تحقق شرط مارشال لرنر با الگوی غیرخطی STAR)

چکیده:

در ادبیات اقتصاد بین الملل تراز پرداخت های خارجی به عنوان یکی از وسیع ترین معیارهای سنجش و اندازه گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز به شمار می آید. طبق گفته هابرلر، تجارت خارجی هر کشوری، یکی از بخشهای عمده اقتصاد آن کشور محسوب می شود و نقش مهمی در تعیین سرنوشت و آینده کشور دارد. با این حال ارتباط متقابل کسری تراز تجاری با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ تراز تجاری با سیاست های ارزی و نقش حساسی که سیاست های مذکور در بهبود تراز تجاری ایفا می کنند، برآنیم تا در مطالعه پیش رو، تراز تجاری دو جانبه ایران و ترکیه در شرایط نااطمینانی نرخ ارز را با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STAR) و داده های سری زمانی فصلی، طی دوره زمانی(۲)۱۳۶۵ تا (۴)۱۳۸۸ بررسی نماییم. در این راستا ابتدا شاخص نا اطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتو رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. نتایج مطالعه حاکی از آن است، ضرایب متغیر نااطمینانی نرخ ارز در هردوی قسمت های خطی و غیر خطی و همچنین متغیر درآمد داخلی و درآمد خارجی در بخش غیر خطی مدل، معنی دار نمی باشند. کشش تراز تجاری نسبت به درآمد داخلی در رژیم دوم منفی و نسبت به درآمد خارجی در رژیم دوم مثبت و در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار است که مطابق انتظارات تئوریک می باشد. همچنین علامت ضریب درآمد خارجی مطابق با انتظارات تئوریک و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته می باشد. کشش تراز تجاری نسبت به نرخ ارز واقعی نیز در رژیم حدی اول و دوم به ترتیب با ضرایب ۵٫۴۳ و ۰٫۶۲ مثبت و در سطح اطمینان ۹۵% معنادار می باشد. علامت مثبت این ضریب نشان می دهد که افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) منجر به بهبودی تراز تجاری و برقراری شرط مارشال- لرنر می گردد که مطابق انتظارات تئوریک می باشد.

کلید واژه ها:

تراز تجاری، نااطمینانی نرخ ارز، شرط مارشال لرنر، مدل غیرخطی STAR

نویسندگان:

پریسا حسنی، طاهره آخوند زاده، محمود بابازاده، فرشید سلیمی

لینک دانلود مقاله:

 

720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.