تحلیل

آموزش رفع خودهمستگی و ناهمسانی واریانس در داده های پانل دیتا

وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در داده های پانل را می توان در چند سطح بررسی نمود. برای مثال خودهمبستگی را در نظر بگیرید. می توان خودهمبستگی را برای هر مقطع به طور جدا در نظر گرفت یا آن را در باقیمانده های تصادفی لحاظ نمود. خودهمبستگی باعث می شود که …

ادامه »

تبدیل داده های سالیانه به داده های فصلی یا ماهیانه در EVIEWS

در بسیاری از مطالعات اقتصادی و آماری مشکل اساسی که در ارتباط با داده ها پیش می آید حجم نامناسب طولی داده ها در مطالعات سری زمانی و یا داده های تابلویی است که باعث ایجاد مشکلاتی همچون همخطی و ناهمسانی واریانس می گردد که این مسایل در تخمین داده …

ادامه »

مبانی نظری مدل پانل ایستا (اثرات ثابت و تصادفی)

در سالهای اخیر، بهره مندی از رشد بلند مدت و دسترسی آسان به داده های اقتصادی تعداد زیادی از کشورها، متخصصان اقتصادی را به استفاده هرچه بیشتر از داده های پانل برای تخمین مدل های پویا ترغیب و علاقه مند کرده است(منکیو و همکاران، ۱۹۹۲). داده های پانل به دلیل …

ادامه »

مبانی نظری مدل “گشتاور تعمیم یافته” برای داده های پانل و” آزمون سارگان”

برآوردگرهای GMM در سالهای اخیر، به یکی از ابزارهای اصلی تخمین مدل های اقتصادی برای تعیین رفتار مطلوب عوامل اقتصادی تبدیل شده اند. دراین مطالعه سعی شده است با نگاهی به مدل های اقتصاد سنجی پانل پویا و بیان ایرادات موجود در برخی از این مدلها، از جمله مدل پیشنهادی …

ادامه »

ارزیابی اثر شوک های نفتی بر دوران رکود و رونق ایران با استفاده از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته گسسته (بهمراه آموزش نحوه تخمین مدل در نرم افزار استتا)

خلاصه پژوهش: در این پژوهش، اثر شوک های نفتی و بحران های مالی اتفاق افتاده در دنیا که از تاثیرات چشم گیری بر اقتصاد کشور ها و بخصوص اقتصاد کشورمان که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، بررسی می شود. بدین منظور و در وهله اول، برای بررسی دقیق موضوع …

ادامه »

ارزیابی اثر سیاست سیستم پاداش دهی متفاوت به کارکنان در یکی از بانک های کشور

یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره …

ادامه »

معرفی پروژه اقتصاد سنجی خرد بخش اول

در سال‌های اخیر توجه چشمگیری بر مطالعات تخصیص تصادفی برای ارزیابی مداخله‌های سیاستی در قلمرو مسائل اقتصادی، آموزشی و درمانی صورت گرفته است. تخصیص تصادفی افراد یا عوامل اقتصادی بین گروه برنامه و گروه کنترل به‌عنوان شاه بیت پژوهش‌های ارزیابی سیاست است زیرا اگر طراحی مطالعه ارزیابی سیاست به روش …

ادامه »

رشد و بهره وری؛ نقش کسری بودجه در کشورهای منتخب منطقه منا

امروزه بهبود بهره وری به عنوان یکی از کارآمد ترین روش های افزایش نرخ رشد اقتصادی مورد توجه بیشتر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذارن اقتصادی در کشورهای مختلف قرار گرفته است و سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی در این خصوص انجام شده است. از طرفی، موضوع کسری بودجه از دهه ۱۹۸۰ در ادبیات اقتصادی …

ادامه »

تراز تجاری دوجانبه ایران و ترکیه در شرایط نااطمینانی نرخ ارز (تحقق شرط مارشال لرنر با الگوی غیرخطی STAR)

در ادبیات اقتصاد بین الملل تراز پرداخت های خارجی به عنوان یکی از وسیع ترین معیارهای سنجش و اندازه گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز به شمار می آید. طبق گفته هابرلر (۱۹۵۹)، تجارت خارجی هر کشوری، یکی از بخشهای عمده اقتصاد آن کشور محسوب …

ادامه »

درآمدهای نفتی و تورم در کشورهای عضو اوپک

وجه مشخصه اقتصاد ایران طی ۵۰ سال اخیر وابستگی شدید آن به درآمد‌های ارزی و ریالی ناشی از صادرات نفت خام است. این ویژگی موجب شده است که اقتصاد کشور به شدت از نوسان ها و تغییرات قیمت نفت خام در بازار های جهانی متاثر شود و در نتیجه هر …

ادامه »