خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پایان نامه:تخمین کارایی شعب بانک با روش تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی

در این پایان نامه مقادیر کارایی شعب یک بانک خصوصی  مساله این پایان نامه می باشد. در این پایان نامه از روش تحلیل پوششی داده‌ها و شبکه‌های عصبی به عنوان دو روش ناپارامتریک برای تخمین کارایی استفاده شده است. همچنین الگوریتمی با استفاده از شبکه عصبی ارایه شده است که مانند روش تحلیل پوششی داده­ها به فرض قطعی در مورد شکل تابع احتیاجی ندارد و دو نوع خطای مدیریتی و مشاهده­ای را در نظر می گیرد. داده‌ها مربوط به شعب طی سال های متمادی جمع آوری شده است و میزان کارایی برای این شعب تخمین زده شده است. در پایان نتایج حاصل از دو  روش با هم مقایسه شده است.

ادامه »